• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

การขอสำเร็จการศึกษา

Western Baptist Bible College

ข้อกำหนดสำหรับการสำเร็จการศึกษา Western Baptist Bible College
1.ต้องเก็บชั่วโมงในการศึกษาหลักสูตรศาสนาคริสต์ไม่ต่ำกว่า 120 ชั่วโมง
2.เกรดของรายวิชาเเละภาควิชาหลักต้องได้รับการอนุมัติให้มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า “C” ของรายวิชาในการศึกษาในหลักสูตรศาสนาคริสต์
3.ผู้เรียนที่โอนเรียนทั้งหมดต้องใช้เวลาอย่างน้อยปีสุดท้ายในการศึกษาที่ Western 32 ภาคการศึกษาเพื่อให้ได้รับใบปริญญา
4.ผู้เรียนต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติพิธีทางคริสเตียน
5.ผู้เรียนต้องแสดงหลักฐานความจงรักภักดีและความกะตือรือร้นในการรับใช้คริสเตียน
6.ผู้เรียนต้องรับภาระในค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับวิทยาลัยก่อนสำเร็จการศึกษา จึงทำการขอสำเร็จการศึกษา Western Baptist Bible College ได้

การสำเร็จหลักสูตรคริสต์นี้ชั่วโมงและคะเเนนที่ดีไม่ได้การันตีว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้สำเร็จการศึกษา นักเรียนต้องการแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการศึกษาหลักสูตรนี้จาก Western Baptist College และใช้ความรู้จากหลักสูตรที่ศึกษาในวิชานี้ไปใช้ประโยชน์คณะกรรมการการบริการหรือคณะกรรมการผู้ดูแลการศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสำเร็จการศึกษาของผู้ที่ศึกษาหลักสูตรที่มีทัศนะคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ทางการเรียนที่ขัดต่อหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ Western Baptist Bible College ตั้งไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *