• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

จุดมุ่งหมายของการเปิดโรงเรียน

western collage

วิทยาลัย Western Bapitist Bible Collage เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลายาวนาน โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้
จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งโรงเรียน คือ
1.ใช้จัดฝึกอบรมของหลักสูตรของรัฐมนตรี
2.ให้เด็กศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับคริสเตียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *