• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

ฉันจะใช้ชีวิตของฉันเพื่อพระเจ้าได้อย่างไร?

ฉันจะใช้ชีวิตของฉันเพื่อพระเจ้าได้อย่างไร

ฉันจะใช้ชีวิตของฉันเพื่อพระเจ้าได้อย่างไร? พระเจ้าได้ให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่เราในพระคำของพระองค์ว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์อย่างไร สิ่งเหล่านี้รวมถึงพระบัญชาในการรักซึ่งกันและกัน (ยอนห์ 13:34-35) การทรงเรียกให้ติดตามพระองค์โดยปฏิเสธความปรารถนาของตัวเอง (มัทธิว 16:24) การชักชวนให้ดูแลคนยากจนและคนขัดสน (ยากอบ 1:27) และคำตักเตือนที่จะไม่ล้มลงในความบาปเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า (1 เธสะโลนิกา 5:6-8) พระเยซูทรงสรุปการมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเมื่อครูผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้ถามพระองค์ถึง สิ่งที่สำคัญที่สุดในพระบัญญัติพระเยซูตรัสตอบว่า “อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นหนึ่ง จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิต สุดความคิด และสุดกำลังของท่านส่วนข้อที่สองคือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่มีบทบัญญัติใดใหญ่กว่าสองข้อนี้”(มาระโก 12:29-31)

คำอธิษฐานของพระเยซูก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขนได้ฉายแสงต่อจุดประสงค์ของเรา พระองค์ทรงอธิษฐานว่า “เกียรติซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์มอบให้แก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่นพระองค์กับข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา และพระองค์ทรงรักพวกเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์ในที่ที่ข้าพระองค์อยู่นั้น เพื่อพวกเขาจะได้เห็นศักดิ์ศรีของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ ก่อน ที่จะทรงสร้างโลก ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงธรรม โลกนี้ไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพระองค์รู้จักพระองค์ และคนเหล่านี้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา ข้าพระองค์ทำให้พวกเขารู้จักพระนามของพระองค์ และจะทำให้เขารู้อีก เพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์นั้นจะอยู่ในเขา และข้าพระองค์อยู่ในเขา” (ยอห์น 17: 22-26) ความปรารถนาของพระเยซูคือมีความสัมพันธ์กับเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *