• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

4 สถาบันหลักสูตรปริญญาโท สาขาศาสนาคริสต์

วิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาศาสนาคริสต์

ปัจจุบันมีสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนด้านศาสนาคริสต์ศึกษาอยู่มากมาย เเต่ส่วนใหญ่จะเป็นในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเท่านั้น มีไม่กี่วิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโท หากท่านสนใจการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาศาสนาคริสต์สามารถเข้าศึกษาได้ที่วิทยาลัยเหล่านี้
1.Emmaus Bible College
Emmaus Bible College ตั้งอยู่ที่ ชานเมืองซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เริ่มทำการสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959 เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่เปิดสอนวิชามิชชันนารีและเทววิทยาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและอนุปริญญา รวมถึงมีหลักสูตรการศึกษาทางไกลให้บริการด้วย

2.Bible College of Victoria
Bible College of Victoria มีวิทยาเขตหลักอยู่ที่ด้านนอกเมืองเมลเบิร์นฝั่งตะวันออก รัฐวิกตอเรีย ก่อตั้งในเดือนกันยายน ค.ศ. 1920 เพื่อสอนผู้เผยแพร่ศาสนา มีตั้งแต่หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร, อนุปริญญา, ปริญญาตรีไปจนถึงสูงกว่าปริญญาตรี โดยหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรีนั้นจะรวมทั้งอนุปริญญาขั้นสูงสาขาคริสตศาสนาศึกษาและเทววิทยา และปริญญาโทสาขาเทววิทยา ส่วนหลักสูตรปริญญาตรีมีทั้งสาขาศาสนศาสตร์, สาขาพันธกิจและคริสตศาสนาศึกษา ทั้งนี้ สถาบันเปิดสอนทั้งแบบเต็มเวลา, นอกเวลาและการศึกษาทางไกล

3.Trinity Theological College
Trinity Theological College ตั้งอยู่ที่ Auchenflower รัฐควีนส์แลนด์เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมซึ่งมุ่งพัฒนาความเชื่อในการสืบสวนทางปัญญาการสร้างจิตวิญญาณและการฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยมีหลักสูตรสามปีที่นำไปสู่ ​​Bachelor of Divinity วิทยาลัยยังมีหลักสูตรปริญญาโทด้านการศึกษาศาสนศาสตร์สักการะบูชาและดนตรีในโบสถ์ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ Trinity มีวิทยาเขตอื่น ๆ อีก 4 แห่งในออสเตรเลียตั้งอยู่ที่นอร์ทควีนส์แลนด์รัฐควีนส์แลนด์แมรี่เบิร์นท์และเดอะดาวน์ส์

4.Moore Theological College
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ Moore เปิดสอนที่ Liverpool, NSW ในปีพ. ศ. 2399 วิทยาลัยย้ายจากลิเวอร์พูลไป Newtown ในปีพ. ศ. 2434 วิทยาลัยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *