• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

อะไรคือความสำคัญของการรับบัพติสมาของคริสเตียน?

การรับบัพติศมาของคริสเตียนเป็นหนึ่งในสองพิธีปฏิบัติที่พระเยซูทรงบัญญัติแก่คริสตจักร ก่อนที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระเยซูตรัสว่า  “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”>Read More

สวัสดิภาพนิรันดร์มาจากพระคัมภีร์หรือไม่?

สวัสดิภาพนิรันดร์มาจากพระคัมภีร์หรือไม่? เมื่อมนุษย์รู้จักพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของเขา เขาก็จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าซึ่งเป็นหลักประกันความรอดนิรันดร์ของเขา พระคัมภีร์ยูดาห์ข้อ 24 กล่าวว่า “บัดนี้แด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิให้ล้มลง และทรงนำท่านให้ตั้งอยู่จำเพาะสง่าราศีของพระองค์โดยปราศจากตำหนิ และมีความร่าเริงยินดีอย่างเหลือล้น” ฤทธิอำนาจของพระเจ้าสามารถคุ้มครองรักษาไม่ให้ผู้เชื่อล้มลงในความบาปได้>Read More

นิกายของศาสนาคริสต์ แบ่งออกเป็น 3 นิกาย

ในรัชสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน (Constantine the Great) พระองค์ได้ตั้ง ราชธานีใหม่ในภาคตะวันออก แถบประเทศตุรกีในปัจจุบัน และได้พระราชทานนามราชธานีนี้ว่า “คอนสแตนติโนเปิล” (Constantinople)>Read More

ความหมายของตัวเลข

ความหมายของตัวเลขของศาสนาคริสต์ มีความหมายว่าอย่างไงบ้างไปดูกันเลย เลขหนึ่ง (One) เป็นสัญลักษณ์ของเอกภาพ เลขสอง (Two) แสดงถึงคุณลักษณะสองประการในองค์พระคริสต์ คือความเป็นมนุษย์และความเป็นพระเจ้า เลขสาม (Three)>Read More

พระคัมภีร์ไบเบิล

พระคัมภีร์ไบเบิล เป็นหนังสืออันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายิวและคริสต์ศาสนา และเป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์โดยมีข้อเขียนจำนวนมาก พระคัมภีร์ไบเบิลแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้ 1. พระคัมภีร์พันธะสัญญาเดิม 2.>Read More

สีในศาสนาคริสต์

สีดำ (Black) เป็นสัญลักษณ์ของความตายและยมโลกมาตั้งแต่ก่อนยุคของคริสต์ศาสนา พวกนอกรีตสังเวยสัตว์สีดำเป็นเครื่องบวงสรวงบรรดาเทพเจ้าในยมโลก ในสัญลักษณ์ศาสนาคริสต์สีดำเป็นสีของเจ้าชายแห่งความมืดหรือซาตาน ในยุคกลางสีดำมีความสัมพันธ์กับศาสตร์ของพวกแม่มด ซึ่งเรียกกันว่า “ศาสตร์แห่งความดำมืด” (Black art)>Read More

ปาฏิหาริย์แห่งไม้กางเขน

ในหนังสือ เคล็ดลาง อาถรรพณ์ ศาสตร์ที่กล่าวถึงสิ่งบอกเหตุ และการแก้เคล็ดต่างๆ (เยลโล่การพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 10 ก.พ.2541) พบว่า>Read More

มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย รับสมัครผู้เข้าศึกษา

มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย รับสมัครผู้เข้าศึกษาในการเตรียมความพร้อมเป็นชาวออร์โธด็อกซ์คริสเตียน โปรแกรมภาคการศึกษา เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษารัสเซีย เรียนวิชากฎบัญญัติแห่งพระผู้เป็นเจ้า (บนเพื้นฐานความเชื่อของออร์โธด็อกซ์คริสเตียน) เรียนวิชาประวัติศาสตร์ ระยะเวลาการศึกษาและเตรียมตัว ๑>Read More

คำสอนของ Westminster Shorter Catechism

คำสอนของ Westminster Shorter Catechism กล่าวว่า “จุดจบของมนุษย์คือการสรรเสริญพระเจ้าและมีความสุขไปกับพระองค์ตลอดไป” การดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าคือการถวายพระสิริแด่พระเจ้า เราติดตามพระเจ้าด้วยการเป็นอยู่ทั้งหมดของเราคือ หัวใจ จิตวิญญาณ>Read More

ฉันจะใช้ชีวิตของฉันเพื่อพระเจ้าได้อย่างไร?

ฉันจะใช้ชีวิตของฉันเพื่อพระเจ้าได้อย่างไร? พระเจ้าได้ให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่เราในพระคำของพระองค์ว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์อย่างไร สิ่งเหล่านี้รวมถึงพระบัญชาในการรักซึ่งกันและกัน (ยอนห์ 13:34-35) การทรงเรียกให้ติดตามพระองค์โดยปฏิเสธความปรารถนาของตัวเอง (มัทธิว 16:24) การชักชวนให้ดูแลคนยากจนและคนขัดสน (ยากอบ>Read More