• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

นิกายของศาสนาคริสต์ แบ่งออกเป็น 3 นิกาย

ในรัชสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน (Constantine the Great) พระองค์ได้ตั้ง ราชธานีใหม่ในภาคตะวันออก แถบประเทศตุรกีในปัจจุบัน และได้พระราชทานนามราชธานีนี้ว่า “คอนสแตนติโนเปิล” (Constantinople)>Read More

ความหมายของตัวเลข

ความหมายของตัวเลขของศาสนาคริสต์ มีความหมายว่าอย่างไงบ้างไปดูกันเลย เลขหนึ่ง (One) เป็นสัญลักษณ์ของเอกภาพ เลขสอง (Two) แสดงถึงคุณลักษณะสองประการในองค์พระคริสต์ คือความเป็นมนุษย์และความเป็นพระเจ้า เลขสาม (Three)>Read More

พระคัมภีร์ไบเบิล

พระคัมภีร์ไบเบิล เป็นหนังสืออันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายิวและคริสต์ศาสนา และเป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์โดยมีข้อเขียนจำนวนมาก พระคัมภีร์ไบเบิลแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้ 1. พระคัมภีร์พันธะสัญญาเดิม 2.>Read More

สีในศาสนาคริสต์

สีดำ (Black) เป็นสัญลักษณ์ของความตายและยมโลกมาตั้งแต่ก่อนยุคของคริสต์ศาสนา พวกนอกรีตสังเวยสัตว์สีดำเป็นเครื่องบวงสรวงบรรดาเทพเจ้าในยมโลก ในสัญลักษณ์ศาสนาคริสต์สีดำเป็นสีของเจ้าชายแห่งความมืดหรือซาตาน ในยุคกลางสีดำมีความสัมพันธ์กับศาสตร์ของพวกแม่มด ซึ่งเรียกกันว่า “ศาสตร์แห่งความดำมืด” (Black art)>Read More

ปาฏิหาริย์แห่งไม้กางเขน

ในหนังสือ เคล็ดลาง อาถรรพณ์ ศาสตร์ที่กล่าวถึงสิ่งบอกเหตุ และการแก้เคล็ดต่างๆ (เยลโล่การพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 10 ก.พ.2541) พบว่า>Read More

มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย รับสมัครผู้เข้าศึกษา

มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย รับสมัครผู้เข้าศึกษาในการเตรียมความพร้อมเป็นชาวออร์โธด็อกซ์คริสเตียน โปรแกรมภาคการศึกษา เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษารัสเซีย เรียนวิชากฎบัญญัติแห่งพระผู้เป็นเจ้า (บนเพื้นฐานความเชื่อของออร์โธด็อกซ์คริสเตียน) เรียนวิชาประวัติศาสตร์ ระยะเวลาการศึกษาและเตรียมตัว ๑>Read More

คำสอนของ Westminster Shorter Catechism

คำสอนของ Westminster Shorter Catechism กล่าวว่า “จุดจบของมนุษย์คือการสรรเสริญพระเจ้าและมีความสุขไปกับพระองค์ตลอดไป” การดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าคือการถวายพระสิริแด่พระเจ้า เราติดตามพระเจ้าด้วยการเป็นอยู่ทั้งหมดของเราคือ หัวใจ จิตวิญญาณ>Read More

ฉันจะใช้ชีวิตของฉันเพื่อพระเจ้าได้อย่างไร?

ฉันจะใช้ชีวิตของฉันเพื่อพระเจ้าได้อย่างไร? พระเจ้าได้ให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่เราในพระคำของพระองค์ว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์อย่างไร สิ่งเหล่านี้รวมถึงพระบัญชาในการรักซึ่งกันและกัน (ยอนห์ 13:34-35) การทรงเรียกให้ติดตามพระองค์โดยปฏิเสธความปรารถนาของตัวเอง (มัทธิว 16:24) การชักชวนให้ดูแลคนยากจนและคนขัดสน (ยากอบ>Read More

ศาสนศาสตร์ระบบคืออะไร?

คำว่า “ศาสนศาสตร์ (theology)” มาจากรากศัพท์ภาษากรีกสองคำที่หมายความว่า “พระเจ้า” และ “พระวจนะ คำว่า theology แปลว่า>Read More

พระคริสตธรรมกรุงเทพได้เปิดหลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

พระคริสตธรรมกรุงเทพได้เปิดหลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อผู้รับใช้พระเจ้าที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในพระวจนะ ตลอดจนผู้นำฆราวาสที่มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรให้ได้รับการพัฒนาด้านความ รู้พระคัมภีร์และมีความเข้าใจในหลักศาสนศาสตร์ที่เข้มแข็งตลอดจนการรับใช้มากขึ้น หลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอนทางสถาบันได้จัดให้มีความเหมาะสม และตอบสนองต่อผู้เรียนได้อย่างดีเยี่ยม โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะทางการศึกษาจากสมาคมศาสนศาสตร์แห่งเชียหรือ (ATA) ผู้ที่จบหลักสูตรจากสถาบันสร้างสามารถที่จะพัฒนาและศึกษาต่อในระดับที่สูง>Read More