• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

การขอสำเร็จการศึกษา

ข้อกำหนดสำหรับการสำเร็จการศึกษา Western Baptist Bible College 1.ต้องเก็บชั่วโมงในการศึกษาหลักสูตรศาสนาคริสต์ไม่ต่ำกว่า 120 ชั่วโมง 2.เกรดของรายวิชาเเละภาควิชาหลักต้องได้รับการอนุมัติให้มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า “C”>Read More