• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

จุดมุ่งหมายของการเปิดโรงเรียน

วิทยาลัย Western Bapitist Bible Collage เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลายาวนาน โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้ จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งโรงเรียน คือ 1.ใช้จัดฝึกอบรมของหลักสูตรของรัฐมนตรี>Read More

ประวัติย่อของวิทยาลัย

Western Baptist Bible College เป็นวิทยาลัยศาสนาคริสต์ ที่เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งต่อไปนี้เป็นประวัติย่อที่นำมาจากเนื้อหาที่คัดลอกมาจากประวัติของวิทยาลัยโดยหนึ่งในผู้สำเร็จการศึกษาระดับต้นและที่โดดเด่นที่สุดคือดร. JT Caston แพทย์และรัฐมนตรี>Read More