• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

อะไรคือความสำคัญของการรับบัพติสมาของคริสเตียน?

การรับบัพติศมาของคริสเตียนเป็นหนึ่งในสองพิธีปฏิบัติที่พระเยซูทรงบัญญัติแก่คริสตจักร ก่อนที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระเยซูตรัสว่า  “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”>Read More