• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

พระคริสตธรรมกรุงเทพได้เปิดหลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

พระคริสตธรรมกรุงเทพได้เปิดหลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อผู้รับใช้พระเจ้าที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในพระวจนะ ตลอดจนผู้นำฆราวาสที่มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรให้ได้รับการพัฒนาด้านความ รู้พระคัมภีร์และมีความเข้าใจในหลักศาสนศาสตร์ที่เข้มแข็งตลอดจนการรับใช้มากขึ้น หลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอนทางสถาบันได้จัดให้มีความเหมาะสม และตอบสนองต่อผู้เรียนได้อย่างดีเยี่ยม โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะทางการศึกษาจากสมาคมศาสนศาสตร์แห่งเชียหรือ (ATA) ผู้ที่จบหลักสูตรจากสถาบันสร้างสามารถที่จะพัฒนาและศึกษาต่อในระดับที่สูง>Read More

นิกายโปรเตสแตนต์

ศาสนาคริสต์นิกาย นี้เกิดจากการแตกแยกกับโรมันคาทอลิก เพราะเห็นว่า นิกายโรมันคาทอลิก นับถือรูปเคารพ ซึ่งพระเจ้าทรงห้าม และเห็นว่าโรมันคาทอลิกมีการเขียนใบสารภาพบาปเพื่อมอบให้กับบาทหลวง และเราต้องเสียเงินซื้อใบสารภาพบาป ซึ่งชาวโปรเตสแตนต์ไม่เห็นด้วยกับการทำแบบนี้ จึงมีการแตกแยกนิกายกัน>Read More