• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

พระคัมภีร์ไบเบิล

พระคัมภีร์ไบเบิล เป็นหนังสืออันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายิวและคริสต์ศาสนา และเป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์โดยมีข้อเขียนจำนวนมาก พระคัมภีร์ไบเบิลแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้ 1. พระคัมภีร์พันธะสัญญาเดิม 2.>Read More

สีในศาสนาคริสต์

สีดำ (Black) เป็นสัญลักษณ์ของความตายและยมโลกมาตั้งแต่ก่อนยุคของคริสต์ศาสนา พวกนอกรีตสังเวยสัตว์สีดำเป็นเครื่องบวงสรวงบรรดาเทพเจ้าในยมโลก ในสัญลักษณ์ศาสนาคริสต์สีดำเป็นสีของเจ้าชายแห่งความมืดหรือซาตาน ในยุคกลางสีดำมีความสัมพันธ์กับศาสตร์ของพวกแม่มด ซึ่งเรียกกันว่า “ศาสตร์แห่งความดำมืด” (Black art)>Read More