• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

ความหมายของตัวเลข

ความหมายของตัวเลขของศาสนาคริสต์ มีความหมายว่าอย่างไงบ้างไปดูกันเลย เลขหนึ่ง (One) เป็นสัญลักษณ์ของเอกภาพ เลขสอง (Two) แสดงถึงคุณลักษณะสองประการในองค์พระคริสต์ คือความเป็นมนุษย์และความเป็นพระเจ้า เลขสาม (Three)>Read More