• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

พระคัมภีร์ไบเบิล

พระคัมภีร์ไบเบิล เป็นหนังสืออันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายิวและคริสต์ศาสนา และเป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์โดยมีข้อเขียนจำนวนมาก พระคัมภีร์ไบเบิลแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้ 1. พระคัมภีร์พันธะสัญญาเดิม 2.>Read More

นิกายโปรเตสแตนต์

ศาสนาคริสต์นิกาย นี้เกิดจากการแตกแยกกับโรมันคาทอลิก เพราะเห็นว่า นิกายโรมันคาทอลิก นับถือรูปเคารพ ซึ่งพระเจ้าทรงห้าม และเห็นว่าโรมันคาทอลิกมีการเขียนใบสารภาพบาปเพื่อมอบให้กับบาทหลวง และเราต้องเสียเงินซื้อใบสารภาพบาป ซึ่งชาวโปรเตสแตนต์ไม่เห็นด้วยกับการทำแบบนี้ จึงมีการแตกแยกนิกายกัน>Read More