• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

พระคัมภีร์ไบเบิล

พระคัมภีร์ไบเบิล เป็นหนังสืออันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายิวและคริสต์ศาสนา และเป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์โดยมีข้อเขียนจำนวนมาก พระคัมภีร์ไบเบิลแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้ 1. พระคัมภีร์พันธะสัญญาเดิม 2.>Read More