• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

ฉันจะใช้ชีวิตของฉันเพื่อพระเจ้าได้อย่างไร?

ฉันจะใช้ชีวิตของฉันเพื่อพระเจ้าได้อย่างไร? พระเจ้าได้ให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่เราในพระคำของพระองค์ว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์อย่างไร สิ่งเหล่านี้รวมถึงพระบัญชาในการรักซึ่งกันและกัน (ยอนห์ 13:34-35) การทรงเรียกให้ติดตามพระองค์โดยปฏิเสธความปรารถนาของตัวเอง (มัทธิว 16:24) การชักชวนให้ดูแลคนยากจนและคนขัดสน (ยากอบ>Read More