• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

อะไรคือความสำคัญของการรับบัพติสมาของคริสเตียน?

การรับบัพติศมาของคริสเตียนเป็นหนึ่งในสองพิธีปฏิบัติที่พระเยซูทรงบัญญัติแก่คริสตจักร ก่อนที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระเยซูตรัสว่า  “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”>Read More

ฉันจะใช้ชีวิตของฉันเพื่อพระเจ้าได้อย่างไร?

ฉันจะใช้ชีวิตของฉันเพื่อพระเจ้าได้อย่างไร? พระเจ้าได้ให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่เราในพระคำของพระองค์ว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์อย่างไร สิ่งเหล่านี้รวมถึงพระบัญชาในการรักซึ่งกันและกัน (ยอนห์ 13:34-35) การทรงเรียกให้ติดตามพระองค์โดยปฏิเสธความปรารถนาของตัวเอง (มัทธิว 16:24) การชักชวนให้ดูแลคนยากจนและคนขัดสน (ยากอบ>Read More