• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

หนังสือเล่มใหม่สำรวจผลกระทบของศาสนาคริสต์ในพิตส์เบิร์ก

หนังสืออีกเล่มเกี่ยวกับฉากหลังทางประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ในพิตต์สเบิร์กรวมเอาทีละจุดมาดูกันว่าผลกระทบของความเชื่อมั่นทางศาสนาจะเป็นอย่างไร – สถานประกอบการเกมสามชั้นของเมือง “ประวัติความเป็นมาของศาสนาคริสต์ในพิตต์สเบิร์ก” (The History Press, $ 23.42) โดยลาออกสกอตต์สมิธ>Read More