• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย รับสมัครผู้เข้าศึกษา

มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย รับสมัครผู้เข้าศึกษาในการเตรียมความพร้อมเป็นชาวออร์โธด็อกซ์คริสเตียน โปรแกรมภาคการศึกษา เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษารัสเซีย เรียนวิชากฎบัญญัติแห่งพระผู้เป็นเจ้า (บนเพื้นฐานความเชื่อของออร์โธด็อกซ์คริสเตียน) เรียนวิชาประวัติศาสตร์ ระยะเวลาการศึกษาและเตรียมตัว ๑>Read More